2018-05-18

Umowy

– Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków (druk do pobrania ze  strony www.zwik.pl lub dostępny w siedzibie Spółki w BOK – parter),

–Oświadczenie odbiorcy o tytule prawnym nieruchomości (druk do pobrania ze  strony www.zwik.pl lub dostępny w siedzibie Spółki w BOK – parter),

–Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (oryginał do wglądu),

–Dowód tożsamości (osoba fizyczna), w przypadku firmy wypis z rejestru handlowego–zaświadczenie o działalności gospodarczej, decyzję nadania numeru NIP i REGON.

–W przypadku zmiany właściciela nieruchomości przedłożyć należy również protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania nieruchomości (obiektu), potwierdzony przez obie strony, zawierający m. in.: dane następcy prawnego, odczyt wskazania

wodomierza na dzień przekazania (przejęcia) nieruchomości (obiektu) oraz uwagi do stanu technicznego wodomierza.

 • Umowy – woda i ścieki
  • Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawartej pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złocieńcu, a odbiorcą usług.
  • Umowa jest zawierana na podstawie pisemnego wniosku osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, do której miałaby być dostarczana woda i/lub odbierane ścieki, z zastrzeżeniem, że:
   • Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.
  • Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania awarii.
  • Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.
  • Do podpisania umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków należy przedłożyć następujące dokumenty:
  • ZWiK sporządza projekt umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wpłynięcia kompletnego wniosku o zawarcie umowy,
  • Rozwiązanie umowy może nastąpić pisemnie w drodze porozumienia stron lub przez jedną ze stron umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.
  • Po rozwiązaniu umowy, Spółka dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się